bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatu Ciechanowskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona zawiera infografiki, do których nie przygotowano jeszcze opisu tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej info@pppciechanow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236722673. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie

Adres organu odwoławczego: Ciechanów, ul. Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów

Adres e-mail organu odwoławczego: info@pppciechanow.pl

Telefon organu odwoławczego: 236722673

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie przy ulicy Wyzwolenia 10a, 06-400 Ciechanów


Dojazd komunikacją publiczną

Do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie można dojechać autobusem miejskim linii:

  • przystanek „Sienkiewicza/Spółdzielcza 01”: 0, 1, 4 i 5
  • przystanek „Sienkiewicza/Spółdzielcza 02”: 1, 4, 5 i 7
  • przystanek „17 Stycznia – BGŻ 01”: 0, 1, 2, 3, 4 i 11
  • przystanek „17 Stycznia –LO 02: 4, 5 ,7, 10 i 11
  • przystanek „Kraszewskiego – Biedronka 02”: 2, 3, 4, 5, 9 i 11


Dostosowanie parkingów

Do budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie jest jeden wjazd i jeden wyjazd od strony ul. Wyzwolenia oraz jeden wjazd i jeden wyjazd od strony ul. Okrzei. Bezpłatny parking dla interesantów oraz pracowników znajduje się przed budynkiem Poradni. Wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością jest usytuowane blisko wejścia do obiektu.

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy Wyzwolenia. Do drzwi prowadzi podjazd. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest możliwy tylko na parterze poprzez platformę do transportu osób niepełnosprawnych. Platforma pozwala na dostęp do gabinetów zlokalizowanych na parterze budynku. Wejście do platformy jest oznakowane. W celu otwarcia drzwi prowadzących do platformy należy kontaktować się bezpośrednio dzwoniąc na numer 23 673 26 73.


Dostosowanie korytarzy i schodów

Obiekt wyposażony jest tylko w schody wewnętrzne prowadzące na piętra budynku. Budynek posiada 3 piętra (pomieszczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie znajdują się II piętrze oraz na parterze).

Dostosowanie wind

Budynek nie posiada wind. Na parter budynku można dotrzeć poprzez platformę do transportu osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność dla osób posługujących się językiem migowym

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie dostępna jest usługa wideotłumacza z tłumaczem języka migowego. Usługa jest realizowana na bieżąco i jest bezpłatna dla interesanta po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu potrzeby korzystania z pomocy.

Dostępność informacji głosowych i pomoc przeszkolonego pracownika

Na II piętrze pracownik udzieli pomocy w przemieszczaniu się po budynku oraz udzieli kompleksowej informacji itp.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Dostępność toalet

Toalety na II piętrze nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Poradni.Opublikował: Wiesława Machul
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Wiesława Machul
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 103